Sapromyza hyalinata 1

Sapromyza hyalinata (det. Sven Hellqvist), 5.6.2017 Jyväskylä
Sapromyza hyalinata (det. Sven Hellqvist), 5.6.2017 Jyväskylä